تبلیغات
خرید مانتو زیپ دار رنگ سرمه ای و سبز لجنی زمردی - آموزش درست کردن مانتو زنانه
خرید مانتو زیپ دار رنگ سرمه ای و سبز لجنی زمردی
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM

آموزش درست کردن مانتو زنانه الگوی این مدل در این شماره الگوی آن را طراحی كرده و نحوه دوخت آن را نیز آموزش داده ایم. این مدل را حتماً با پارچه های كش دار تهیه كنید و الگوی آن را می توانید یكسره برروی پارچه پیاده كنید. برطبق الگوی ارائه این مدل را تهیه كنید.

آموزش درست کردن مانتو زنانه

آموزش درست کردن مانتو زنانه مراحل برش پارچه بدون الگو :

ابتدا پارچه را به صورت دولایه تا كرده به صورتی كه دو خط طولی پارچه برروی همدیگر قرار گیرند.

آموزش درست کردن مانتو زنانه نكته :

پارچه های تریكو و ویسكوز به صورت دولایه بدون درز میباشند كه علت آن روش تشكیل یا بافت پارچه می باشد و در اصطلاحات صنعتی به آنها پارچه های گردباف گویند، توجه كنید در هنگام برش لباستان دو خط تای پارچه كه در دو طرف آن قرار دارد در داخل لباس نباشد، توصیه می كنیم جهت راحت تر برش زدن ابتدا یكی از خط های تای پارچه را توسط قیچی برش بزنید و پارچه را به صورت یك لای باز درآورید.

آموزش درست کردن مانتو زنانه

برش قسمت پشت مانتو :

با توجه به  تصویر 1   خط AB برابر 1/5 cm می باشد و خط AC برابر با 9cm . فاصله خط AF برابر با 50cm از نقطه Fخطی عمود به طرف پاینی رسم كرده و در خط فاصله 8cm آن را نقطه G بنامید. نقطه C را با خطی مسقیم به نقطه G متصل كرده و فاصله خط CL برابر با 11cm می باشد.

از نقطه 4cm G به طرف پاینی عالمت زده و نقطه K بنامید، سپس نقطه L را به نقطه K متصل كنید، این خط روی آستین می باشد. از نقطه B در سمت پاینی 40cm اندازه گرفته برروی خط عمود و آن را نقطه D بنامید. از نقطه Dخطی عمود به سمت داخل مانتو رسم كنید .

خط كمر فاصله خط DE برابر است با دور باسن + 1cm می باشد. نقطه K را به نقطه E به صورتی متصل كنید كه 5cm ابتدای نقطه K به صورت عمود بر خط LK رسم شده باشد. فاصله نقطه D تا نقطه M به دلخواه می باشد كه قد مانتو را تشكیل می دهد. اندازه MH برابر است با اندازه خط DE. در هنگام برش پشت مانتو دقت كنید كه خط AMبرروی دو لای بسته پارچه قرار گرفته و خط مركزی پشت مانتو را تشكیل می دهد.

آموزش درست کردن مانتو زنانه برش قسمت جلو مانتو سمت چپ :

در این بخش پارچه به صورت یك لا برش خورده می شود تصویر 2.

خطوط سرشانه و روی آستین و همچنین پهلو H-E-K-C را مطابق تصویر 1 و قسمت پشت مانتو رسم كنید. خط كمر كه بر نقطه E عمود شده است را امتداد دهید به طول 90cm HGD 80 و نقطه P بنامید. میزان بلندی و كوتاهی خط كمر به دلخواه می توانید تغییر دهید زیرا با تغییر این اندازه مقدار چین موجود در ناحیه كمر جلوی لباستان تغییر می كند.

آموزش درست کردن مانتو زنانه

از نقطه E برروی خط EP به اندازه 25 الی 30cm عالمت زده و آن را نقطه N بنامید. سپس نقطه C كه گوشه گردن می باشد را به نقطه N متصل كنید با خطی صاف و سپس آن را حدود 1/5 الی cm 2 به سمت داخل منحنی كنید. خط طراحی یقه جهت طراحی خط پاینی مانتو نقطه H را به نقطه P با خطی منحنی متصل كنید، دقت كنید كه از نقطه P و نقطه H خطی عمود رسم كنید و ابتدا و انتهای منحنی را روی این خطوط صاف رسم كنید.

آموزش درست کردن مانتو زنانه

آموزش درست کردن مانتو زنانه برش قسمت جلو مانتو سمت راست :

در این قسمت نیز پارچه به صورت یك لا برش زده می شودتصویر 3.

خطوط سرشانه و روی آستین و خط كمر E-D-K-C را مطابق تكه های پشت و جلوی چپ رسم كنید. از نقطه Cمطابق تصویر 3 روی خط عمود بالای مانتو حدود 20cm بیرون رفته و نقطه Z را علامت بزنید. از نقطه Z عمودی به پاینی الگورسم كرده و نقطه H را به آن عمود كرده و نقطه S بنامید.خط حاشیه پاینی مانتواز نقطه S برروی خط cm 12 HS علامت زده و آن را نقطه T بنامید. توسط خط كش و با خطی مستقیم نقطه T را به نقطه E در قسمت خط كمر پهلو متصل كنید. از نقطه Z برروی خط 40 ZS الی cm 45 پاینی آمده و نقطه Y را علامت بزنید.

آموزش درست کردن مانتو زنانه برش تكه كمر جلو مانتو سمت راست :

مستطیلی به عرض 24cm و طول آن برابر با خط كمر مانتو تا خط حاشیه پاینی مانتو روی یك لای پارچه رسم كنید. تصویر 4 توجه داشته باشید كه خط QR برابر با 24cm می باشد و خط QW برابر با خط EH در تصویر 1 می باشد. خطQW در حقیقت خط پهلوی راست مانتو می باشد كه از خط كمر به پاینی به تكه پشت مانتو متصل می شود.

 آموزش درست کردن مانتو زنانه

آموزش درست کردن مانتو زنانه روش دوخت مانتو :

ابتدا مانند تصویر 1 خط سجاف پشت گردن را طراحی كرده و آن را از پارچه برش زده و لایی بچسبانید. سپس از روی خط گردن به خط گردن پشت مانتو چرخ كرده و پس از چرت زدن اضافه درزها آن را برگردانده و اتو كنید. برروی خط كمر پشت باید كش بدوزید و با این روش گشادی كمر را به میزان كمر خود درآوری. تكه كمر پهلو جلو سمت راست تصویر 4 را از روی خط QW به خط پهلوی راست تكه پشت یعنی خط EH  تصویر1 بدوزید.

آموزش درست کردن مانتو زنانه نكته :

قبل از دوخت یك نوار به عرض 6cm و طول 50cm از راستای پارچه برش بزنید و آن را به خط QR شكل 4 چرخ كنید به صورتی كه اضافه این نوار به حالت كمربند از نقطه R آزاد باشد. سپس خط CK در تصویر 3 را به خط CK در تصویر 1 سمت راست چرخ كنید. خط سرشانه سمت چپ مانتو را نیز به همنی صورت چرخ كرده  خط CK تصویر 2 به همنی خط در تصویر 1 سمت چپ. خط پهلو سمت چپ مانتو را به گونه ای چرخ كنید كه خطوط EH در تصویر 1 و تصویر 2 برروی همدیگر باشند.

در هنگام دوخت حدود 5cm بالاتر از نقطه E شروع و تا نقطه H ادامه دهید. برروی تصویر 2 از نقطه E برروی خط كمر 20 الی cm 25 جلو آمده و آن را با نقطه I مشخص كنید. سپس فاصله نقطه I تا نقطه P را به میزان 10 الی 20cmچین كش یا پیلی های ریز بدهید. این مقدار با توجه به تغییر سایز و با توجه به سلیقه شما جهت مقدار روی هم قرار گرفتن چپ و راست مانتو می تواند كمتر یا بیشتر شود كه می باید در هنگام پرو مانتو آن را ثابت كنید. سپس فاصله خط NP را مطابق تصویر 4 كمر می دوزید كه اضافات كمر در نقطه P قرار داشته باشد.

آموزش درست کردن مانتو زنانه روش برتن كردن مانتو :

در هنگام پوشدن ابتدا تكه كمری كه روی خط كمر در تصویر 4 دوخته شده را به پهلوی سمت چپ برده و آن را در آن ناحیه توسط بندی دیگر و یا یك عدد دكمه روی اضافه درز خط پهلوی چپ ثابت كنید. سپس كمری كه روی خط كمر تصویر 2 دوخته اید را نیز برروی پهلوی راست مانتو با توجه به دو روش ارائه شده قبل ثابت كنید. در این مرحله كمربندی به پهنای cm 10 و طول تقریبی 2 متر از پارچه ساتن دوخته و آن را دور تا دور كمر چرخانده و در پهلوی چپ پاپیون تزیینی بزنید.

در انتها تكه سمت جلوی مانتو را می باید از روی كمربند و تكه های دیگر عبور داده و در زیر پاپیون ثابت كنید. به این روش كه نقطه Y در این تكه تصویر 3 را توسط یك عدد دكمه و بندیك برروی نقطه E در تصویر2 كه خط كمر سمت چپ می باشد ثابت كنید. در تصویر 3 از نقطه C خطی به نقطه Y رسم شده است شما می توانید در صورت تمایل و ضخیم بودن پارچه این خط را با در نظر گرفتن اضافه درز برش بزنید ولی توصیه می كنیم كه در هنگام پوشیدن و بستن بندینك نقطه Y این قسمت اضافه یقه را به سمت داخل مانتو تا بكنید تا زیباتر برروی تنتان قرار بگیرد.

برای اینكه لایی چسب محكم بر پارچه بچسبد همیشه سعی كنید لایی را از طول برش بزنید و جهت چسباندن آن از اتوی بدون بخار استفاده كنید.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 16 آبان 1393 :: نویسنده : baaz bahbaz
جمعه 24 آذر 1396 05:08 ب.ظ
انگار ذهن من را میخوانی! به نظر می رسد که خیلی چیزها را می دانید
این، مثل کتابی که در آن نوشته شده یا چیزی نوشته شده است.
من فکر می کنم که شما می توانید با چند تصویر انجام دهید تا پیام را به خانه بسپارید
کمی، اما غیر از این، این وبلاگ فوق العاده است. الف
خواندن عالی مطمئنا برگشتم
سه شنبه 7 آذر 1396 07:02 ب.ظ
با توجه به اینکه مطالب زیادی نوشته شده است، آیا تا بحال مشکلی در مورد پلاگین یا نقض حق نسخه برداری دارید؟ وبلاگ من خیلی زیاد است
منحصر به فرد من یا من خودم نوشته و یا برون سپاری شده است
اما به نظر می رسد تعداد زیادی از آن را در سراسر اینترنت بدون مجوز من ظاهر است. آیا شما هر روش را می شناسید؟
کمک به جلوگیری از محرومیت از محتوای من قطعا از آن قدردانی میکنم
جمعه 3 آذر 1396 05:25 ب.ظ
زمان مناسب برای ایجاد برنامه های طولانی مدت است و زمان خوشحال شدن است.

من این نشریه را یاد می گیرم و اگر ممکن است بخواهم چند مورد یا نکات توجه را به شما توصیه کنم.

شاید شما می توانید مقالات بعدی مربوط به این مقاله را بنویسید.
میخواهم مطالب بیشتری در مورد آن بدانم.
چهارشنبه 17 آبان 1396 11:27 ب.ظ
من واقعا وبلاگ خود را دوست دارم.. رنگ های بسیار زیبا و تم. آیا این سایت را خودتان ساخته اید؟

لطفا در صورت تمایل به ایجاد سایت بسیار منفرد خود پاسخ دهید و مایل به یادگیری از کجا این را از یا دریافت کرده اید
فقط موضوع موضوع نامیده می شود. با تشکر!
شنبه 13 آبان 1396 05:13 ب.ظ
چطوری من فقط می خواهم به شما یک شگفت انگیز بزرگ برای اطلاعات بزرگ شما را در اینجا در این پست به من بدهید.
من به زودی به وب سایت شما می روم.
چهارشنبه 10 آبان 1396 07:56 ب.ظ
این نوشتار به اینترنت کمک خواهد کرد
بازدیدکنندگان برای ایجاد وبلاگ جدید یا حتی یک وبلاگ از ابتدا تا انتها.
دوشنبه 16 مرداد 1396 06:25 ق.ظ
Hey! I know this is kinda off topic however , I'd figured I'd ask.
Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog post or vice-versa?
My blog covers a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly benefit from each other.
If you're interested feel free to send me an email.
I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!
یکشنبه 15 مرداد 1396 12:50 ق.ظ
You could definitely see your expertise within the work you write.
The arena hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe.

At all times follow your heart.
شنبه 14 مرداد 1396 04:34 ب.ظ
I want to to thank you for this wonderful read!! I definitely
loved every little bit of it. I have you book-marked to check out
new stuff you post…
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:48 ب.ظ
Hi there! Do you know if they make any plugins to assist with
Search Engine Optimization? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good
success. If you know of any please share. Thank you!
یکشنبه 4 تیر 1396 11:06 ب.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب در آغاز آیا نه کار بسیار خوب با من پس از برخی از
زمان. جایی درون جملات شما در واقع
قادر به من مؤمن اما تنها برای کوتاه
در حالی که. من با این حال کردم مشکل خود را با جهش در مفروضات
و یک خواهد را سادگی به کمک پر کسانی که معافیت.
اگر شما در واقع که می توانید انجام من
خواهد قطعا بود مجذوب.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:50 ق.ظ
What's up, this weekend is good in favor of me, for the
reason that this time i am reading this enormous educational
paragraph here at my house.
جمعه 25 فروردین 1396 11:20 ق.ظ
I read this piece of writing fully about the comparison of newest and preceding technologies, it's amazing article.
دوشنبه 21 فروردین 1396 07:06 ب.ظ
you're actually a excellent webmaster. The site loading pace is
amazing. It sort of feels that you are doing any unique trick.
Also, The contents are masterwork. you've performed a excellent process on this topic!
جمعه 11 فروردین 1396 10:40 ب.ظ
Good day! This is kind of off topic but I need some help
from an established blog. Is it hard to set up your own blog?
I'm not very techincal but I can figure things out pretty fast.
I'm thinking about making my own but I'm not sure where to start.
Do you have any ideas or suggestions? Appreciate
it
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : baaz bahbaz
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :